Polski English
Menu

Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur

O PROJEKCIE

Projekt „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych” zakłada przeprowadzenie szkoleń menadżerskich oraz szkoleń nadających różnego rodzaju uprawnienia turystyczne. Równocześnie celem projektu jest podjęcie działań promujących i wspierających rozwój produktów turystycznych Polski Północno-Wschodniej. Obszarem realizacji projektu są województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, prowadzenia negocjacji, sprzedaży produktu turystycznego, nabycia tzw. uprawnień turystycznych oraz wdrażania i świadczenia usług sieciowych w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim przez 290 Uczestników Projektu (UP).

DZIAŁANIA PROJEKTU

SZKOLENIA DLA MENADŻERÓW (moduły tematyczne):
I. Zarządzanie przez cele
II. Zarządzanie zasobami ludzkimi
III. Negocjacje i sprzedaż w turystyce
IV. Zarządzanie projektami turystycznymi
V. Zarządzanie funduszami dla turystyki
VI. Wizerunek firmy i marketing
VII. Tworzenie sieci, wdrażanie i świadczenie usług sieciowych
VIII. Rachunkowość zarządcza w branży turystycznej

SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE I DLA KADR PIERWSZEGO KONTAKTU:
1. Szkolenia ratowników wodnych
2. Szkolenia stermotorzystów
3. Szkolenia pilotów wycieczek
4. Szkolenia informatorów turystycznych
5. Szkolenia przewodników terenowych woj. warmińsko – mazurskiego
6. Szkolenia przewodników terenowych woj. podlaskiego
7. Szkolenia z negocjacji i sprzedaży produktu turystycznego

ODBIORCY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do:
- osób zamieszkałych na terenie województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,
- osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z turystą w branży turystycznej,
- kadry menadżerskiej (zarządzającej) z branży turystycznej,
- pracowników Centrów Informacji Turystycznej i Lokalnych Organizacji Turystycznych,
- osób planujących rozpocząć pracę lub działalność gospodarczą w turystyce (w tym studentów i absolwentów kierunków związanych z turystyką).

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zatrudnione z ww. grup, zarówno na umowę o pracę jak i na umowę cywilno-prawną oraz osoby nie pracujące planujące rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze turystyki, z terenu woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach będą mogli poszerzyć wiedzę, uzyskać dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia turystyczne oraz umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, wdrażania i świadczenia usług sieciowych oraz obsługi ruchu turystycznego w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednego szkolenia.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Osoby chętne do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH zobowiązane są złożyć następujące dokumenty: 
- wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z ankietą potrzeb szkoleniowych (.doc),
- kserokopię dowodu osobistego,
- zaświadczenie o zatrudnieniu (jeśli dotyczy),
- zaświadczenie z uczelni (jeśli dotyczy),
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (jęsli dotyczy), 
- oświadczenie o pozostawaniu bez stosunku pracy (jeśli dotyczy),
- oświadczenie o chęci podjęcia pracy lub działalności gospodarczej w turystyce (jeśli dotyczy).
Komplet powyższych dokumentów należy składać w biurze projektu.

Biuro w :
15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5 lok. 63
tel: +48 535 954 788
email: [email protected]

Biuro w Mrągowie:
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A
kom: + 48 667 034 900, tel: 89 741 90 42
email: [email protected]

 www.kadryturystyki.pl

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Szkolenie stermotorzysty-patent sternika motorowdnego

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pilota wycieczek (strona 1, strona 2, strona 3)

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie ratownika wodnego - młodszy ratownik wodny (strona 1, strona 2, strona 3)

Biuro w :

15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 5 lok. 63
tel: +48 535 954 788
email: [email protected]

Biuro w Mrągowie:

11-700 Mrągowo,ul. Królewiecka 60 A
kom: + 48 667 034 900, tel: 89 741 90 42
email: [email protected]

PARTNERZY PROJEKTU

Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE – Lider projektu
15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 5 lok. 63
tel: +48 535 954 788 email: [email protected]

wswfit.com.pl - Partner projektu
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 108
tel: 85 613 155 91 email: [email protected]

Starostwo Powiatowe w Hajnówce - Partner projektu
17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1
tel: 85 682 27 18 email: [email protected]

Urząd Miejski w Mrągowie-Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej - Partner projektu
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A kom: + 48 667 034 900
tel: 89 741 90 42 email: [email protected]