Polski English
Menu

Jakość kształcenia

Uczelniany Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony: Uchwałą Senatu Nr 1/12/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.

10 grudnia 2012 roku Senat wswfit.com.pl Turystyki
w przyjął i zatwierdził „Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia”. Celem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest usystematyzowanie procedur zmierzających do ciągłego podnoszenia poziomu organizacyjnego procesu dydaktycznego oraz tworzenia sprzyjających warunków jego realizacji. Procedury te mają oddziaływać na system wartości, poglądy i sposób postępowania całego środowiska uczelnianego, jak również  poszczególnych pracowników do tego stopnia, aby myślenie
i działanie w kategoriach podnoszenia jakości pracy i kształcenia stało się normalnym składnikiem codziennej pracy.

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest:

 • stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w  wswfit.com.pl ,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 • tworzenie jednoznacznych procedur oceny organizacji i warunków kształcenia,  
 • zwiększenie mobilności studentów w kraju i za granicą, a tym samym zwiększanie ich szans na rynku pracy,
 • informowanie kandydatów na studia o jakości kształcenia na Uczelni i kwalifikacjach absolwentów.

 Zadania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:

 • ocena programów studiów oraz metod kształcenia,
 • systematyczne monitorowanie stosowanych kryteriów i procedur oceniania postępów studentów,
 • doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego,
 • prowadzenie właściwej polityki kadrowej w zakresie pracowników dydaktycznych Uczelni,
 • skuteczna i efektywna kontrola efektów kształcenia,
 • współpraca Uczelni z otoczeniem społecznym,
 • określenie obszarów działalności Uczelni, w których niezbędne jest wprowadzanie zmian np. z zakresie modyfikacji programów i planów.

Wprowadzone i obowiązujące w Uczelni procedury to:

 • przestrzeganie zapisów i regulacji objętych regulaminem studiów,
 • realizowanie procedury hospitacji, co w następstwie sprzyjać będzie  doskonaleniu warsztatu dydaktycznego kadry nauczycieli akademickich,
 • realizowanie procedury oceny nauczyciela akademickiego,
 • realizowanie procedury ankietyzacji przez studentów nauczycieli akademickich,
 • realizowanie wytycznych pisania prac dyplomowych i magisterskich,
 • realizowanie procedury antyplagiatowej,
 • realizowanie procedury dotyczącej odbywania i dokumentowania praktyk  studenckich,
 • zapewnienie wszystkim studentom i pracownikom dostępu do  odpowiednio wyposażonych w sprzęt multimedialny sal dydaktycznych,
 • zapewnienie dostępu do wyposażonej biblioteki na Uczelni,
 • zapewnienie działalności naukowych kół zainteresowań,
 • zapewnienie dostępu do laboratorium komputerowego pracownikom i studentom.