Menu

Konferencje

24 września 2014 roku w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyła się konferencja pt.:

PROMOCJA ZDROWIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Kadr WSWFiT. 

Podczas Konferencji poruszano następujące tematy:

1. Zadania szkoły w świetle prawa oświatowego oraz doskonalenie nauczycieli w       kontekście edukacji zdrowotnej
2. Biopsychospołeczne konteksty zdrowia w środowisku szkolnym
3. Metodyczne rozwiązania dotyczące upowszechniania zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym
4. Zdrowe żywienie – „Należycie smakuj życie”
5. Nauczyciele wobec tematyki wychowania zdrowotnego
6. Edukacja zdrowotna w gimnazjum

Honorowy patronat nad konferencją objął Podlaski Kurator Oświaty, Pan Jerzy Kiszkiel.

Sprawozdanie z III Międzynarodowej Praktyczno – Naukowej Konferencji „Rekreacja, turystyka i tradycje na obszarach wiejskich” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku w dniach 21-22 lipca 2014 w Ziołowym Zakątku w Korycinach. 

Zgłoszenia na konferencję

Zgodnie z celem i założeniami konferencji współorganizatorzy zrealizowali projekt scalający środowisko praktyczne ze środowiskiem naukowym. Wymieniono doświadczenia, informacje i przedstawiono badania w obszarze szeroko pojętej rekreacji i turystyki na obszarach wiejskich. 

Organizując projekt konferencji współorganizatorzy wspólnie przygotowali pisma przewodnie do prezesów i dyrektorów organizacji rolniczych oraz rektorów i dziekanów uczelni wyższych kształcących w szeroko pojętej tematyce związanej z rolnictwem i działalnością pozarolniczą na wsi. Przesłano także zaproszenia do pracowników naukowo – dydaktycznych zajmujących się problematyką obszarów wiejskich. Zaproszenia zostały wysłane pocztą i w formie elektronicznej.

Zgłoszenia na uczestnictwo konferencji były przyjmowane w formie elektronicznej i telefonicznej. Streszczenia referatów wystąpień przysyłano w formie elektronicznej.

W konferencji uczestniczyło około 70 osób. Wśród prelegentów znalazło się 37 wystąpień. Wśród występujących znaleźli się goście z Polski i zza granicy reprezentujące następujące uczelnie wyższe, ośrodki naukowe i instytucje branżowe oraz inne jednostki:

Przedstawiciele 14 uczelni krajowych:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach.
 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.
 • Politechnika Białostocka.
 • Uniwersytet Warszawski.
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Przedstawiciele 7 uczelni zagranicznych:

 • Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały w Grodnie, Republika Białoruś.
 • Grodzieński Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Republika Białoruś.
 • Mozyrski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I.P. Shamjakin, Mozyr, Republika Białoruś.
 • Poleski Państwowy Uniwersytet, Pińsk, Republika Białoruś.
 • Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy, Ukraina.
 • Centrum Pedagogiczne Badań i Rozwoju Libanu, Liban.
 • Władywostocki Państwowy uniwersytet Ekonomiki i Turyzmu, Władywostok, Federacja Rosyjska.

Przedstawiciele 7 branżowych instytucji związanych ściśle z rolnictwem:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego.
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Agencja Rynku Rolnego.
 • Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
 • Podlaska Izba Rolnicza.

Przedstawiciele 6 innych jednostek uczestniczący w konferencji:

 • Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach.
 • Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku.
 • Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie.
 • Pogotowie Stomatologiczne w Białymstoku.
 • Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
 • Białostockie Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskie.

Łącznie konferencję reprezentowali przedstawiciele 34 jednostek związanych z rolnictwem, turystyką wiejską i rekreacją.

Przed konferencją przygotowano skrócony oraz pełny program całego przedsięwzięcia i wręczano w formie broszury przed rozpoczęciem konferencji. Uczestnicy otrzymali pakiet informacyjny w specjalnie przygotowanych torebkach i identyfikatory.

Konferencja była objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Konferencję rozpoczął Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i przedstawiciele agencji rolniczych, a także rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Referaty wprowadzające w zagadnienia konferencji dotyczyły zdrowia społeczeństwa na wsi w porównaniu ze społeczeństwem w mieście oraz funkcji turystycznych obiektów Agro i Eko turystyki. 

Konferencję podzielono na dwie sekcje:

 • Tradycje wsi i organizacje wspierające obszary wiejskie:
 • Tradycje, kultura, folklor i sztuka w czasie wolnym na obszarach wiejskich;
 • Organizacja rozwoju wsi, mechanizmy wspierające rolnictwo i jego promocję. Programy unijne.
 • Zagospodarowanie obszarów wiejskich i zdrowie społeczeństwa na wsi:
 • Zagospodarowanie i organizacja obszarów wiejskich na potrzeby turystyki i rekreacji;
 • Zajęcia rekreacyjne i zdrowie społeczeństwa obszarów wiejskich.

Sekcja druga obejmowała także tematykę wystąpień dwóch głównych problemów: (program stanowi załącznik).

Po przeprowadzeniu wystąpień wszyscy uczestnicy konferencji zebrali się w jednej Sali w celu krótkiego podsumowania wystąpień prelegentów. 

Właściciel obiektu zaprosił uczestników konferencji na prelekcję w terenie dotyczącą uprawy ziół. 

Dzień drugi rozpoczął także właściciel obiektu przeprowadzając kolejne prelekcje w terenie dotyczące działalności gospodarstwa ziołowego i agroturystycznego oraz prelekcje związane z tłoczeniem oleju i przygotowaniu produktów do sprzedaży. 

Na tym konferencję zakończono.

Uczestnicy zgodnie z programem konferencji otrzymali 1 nocleg, przerwy kawowe i kanapkowe, śniadanie, kolację, i drobny ciepły posiłek przed wyjazdem z konferencji.

TVP Białystok zaprezentowało informację o konferencji na bieżąco w Obiektywie TVP Białystok i w programie Tym żyje wieś z dnia 11.10.2014.

W dniach 14-15 grudnia 2013 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Studentów i Młodych Naukowców "Turystyka i Formy Rekreacyjne w Badaniach Studentów - Młodych Naukowców". Współorganizatorem Konferencji była Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Sprawozdanie z konferencji studentów 14-15 grudnia 2013 „Turystyka i formy rekreacyjne w badaniach studentów – młodych naukowców”, O.W. Szelment

W dniach 14-15 grudnia 2013 w O.W. Szelment odbyła się II Międzynarodowa Praktyczno – Naukowa Konferencja Studentów – Młodych Naukowców „Turystyka i inne formy rekreacyjne w badaniach studentów – młodych naukowców”. Konferencję rozpoczęli współorganizatorzy. Rektor dr K.Sobolewski i Prorektor dr D. Kozłowska WSWFiT w Białymstoku uroczyście otworzyli konferencję. Pani Paulina Januszko – przedstawiciel PROT ze swoim wystąpieniem wprowadziła w problematykę i główne założenia działalności Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Do konferencji zgłoszono około 40 referatów z Polski i Białorusi. 

Prelegenci – studenci reprezentowali Ministerstwo Rolnictwa, Urząd Marszałkowski w Białymstoku, PSPDzPM Jasny Cel w Białymstoku, Polski Związek Niewidomych O/Białystok, Polski Karting – Magazyn Sportów Motorowych oraz uczelnie: Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie; Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Białymstoku; Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś); Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku, a także szkoły publiczne z województwa podlaskiego. Łącznie wygłoszono około 30 referatów, po których odbywała się ożywiona dyskusja. Prawie wszystkie referaty oparte były o wyniki przeprowadzonych badań. Tematyka wystąpień była różnorodna. W dniu pierwszym zaprezentowano referaty z sesji: tradycji i innowacji w turystyce, rekreacji i sporcie oraz problemów turystyki, agroturystyki, rekreacji i wychowania fizycznego. W dniu drugim zaprezentowano wystąpienia z zakresu form rekreacyjnych w procesie rehabilitacji oraz referaty prelegentów przybyłych w późnych godzinach wieczornych dnia pierwszego.

Podczas konferencji ogłoszono konkurs na najciekawsze i najlepiej prezentowane wystąpienia studentów. Wśród studentów wyłoniono trzy miejsca: miejsce I zajął Paweł Krukowski z wystąpieniem z zakresu bezpieczeństwa skoków spadochronowych; miejsce II zajęła Agata Halicka prezentująca dwa zagadnienia z zakresu: form żeglarstwa i motorowodniactwa (sporty ekstremalne); hydroterapii jako rekreacyjnej formy rehabilitacyjnej. Miejsce III zajęła Agnieszka Ambroziak z referatem w obszarze motywacji do uprawiania aerobiku. Wyłonieni zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, zaś pozostali uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa i drobne upominki. Fundatorami nagród i upominków byli: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UM; Wrota Podlasia; Hexa Bank; Bank Zachodni; PZPN O/Białystok; WSWFiT w Białymstoku oraz sklep internetowy Champions supleshop Białystok.

Oprócz bardzo ciekawych tematycznie wystąpień atrakcją konferencji był wieczór integracyjny przygotowany przez Dyrektora O.W. Szelment Pana Jacka Dębickiego, który przygotował studentom wieczorek gitarowy ze wspólnymi śpiewami przy kominku.

Konferencja przebiegała zgodnie z planem. Referaty w formie krótkich doniesień naukowych po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej i wydane przez Dział Wydawnictw WSWFiT w Białymstoku. Konferencję można zaliczyć do udanych, co wyraźnie zaznaczyli studenci, którzy już wyrazili akces uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach planowanych wiosną 2014.

Prorektor WSWFiT w Białymstoku
dr Dorota Kozłowska

Powyższa treść ukazała się w na stronie www.podlaskieit.pl
link wraz z fotografiami z konferencji dla zainteresowanych

Po konferencji nakładem Działu Wydawnictw i Publikacji WSWFiT w Białymstoku ukazała się publikacja pt: "Problemy Kultury Fizycznej w badaniach studentów. II Międzynarodowa Naukowo - Praktyczna Konferencja Studentów - Młodych Naukowców". Wydawnictwo zawiera wystąpienia uczestników konferencji. 

 

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - PRAKTYCZNA "RUCH A ZDROWIE"

W dniach 8-9 czerwca 2013 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Ruch a Zdrowie" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bialymstoku pod patronatem International Association of Sport Kinetics. W konferencji uczestniczyło ponad 30 prelegentów z kraju i zagranicy. 

 

--
WSWFiT w Białymstoku
ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok
tel. 85 713 15 91
e-mail: konferencja@wswfit.com.pl
http://www.wswfit.com.pl/publikacje/konferencja/