Polski English
Menu

Obrony prac

OBRONA PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

Terminy obron prac licencjackich i magisterskich: od 25 czerwca do 9 lipca 2022 r. oraz od 13 do 25 września 2022 r.

Na 2 tygodnie przed terminem obrony należy złożyć w rektoracie ostateczny (zatwierdzony przez promotora) papierowy egzemplarz pracy bez oprawy wraz z jej identyczną wersją elektroniczną na płytce CD/DVD w formacie .doc, .docx, .odt lub .rtf.

W przypadku, gdy sprawdzana praca licencjacka/magisterska przekroczy dopuszczalny próg wskaźnika podobieństwa w systemie JSA student ma możliwość poprawienia pracy.

Po sprawdzeniu pracy w systemie JSA i pozytywnej ocenie raportu podobieństwa przez promotora student/studentka otrzyma informację telefoniczną bądź mailową o konieczności złożenia 2 egzemplarzy pracy licencjackiej/magisterskiej w twardej oprawie.

Praca ma być napisana wg wytycznych dostępnych na stronie. Formatowanie pracy (wielkości czcionek, nagłówki, indeksy i spisy) powinno być zgodne z szablonem dostępnym na stronie. Treść pracy najlepiej umieścić w szablonie, nie zmieniając formatowania i po akceptacji z tego szablonu drukować. Na końcu oprawionej pracy ma być złączone wypełnione i podpisane oświadczenie studenta/studentki (wzór oświadczenia znajduje się w szablonie; można też pobrać plik tutaj).

Przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej należy:

  • uzyskać absolutorium;
  • dokonać wpłaty 60 zł za wydanie dyplomu z dwoma odpisami;
  • dokonać wpłaty 50 zł za wydanie legitymacji instruktorskiej;
  • rozliczyć się z Uczelnią (karta obiegowa: zwrot legitymacji studenckiej, zwrot książek do biblioteki, rozliczenie w kwesturze).

Osoby, które nie wpłacą w terminie w/w kwot oraz nie uzupełnią wymaganych dokumentów w rektoracie Uczelni nie zostaną dopuszczone do obrony pracy licencjackiej i magisterskiej.