Polski English
Menu

Przygotowanie i wdrożenie praktyk studenckich w mieście Białystok

O PROJEKCIE

Projekt „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” jest realizowany na terenie Miasta Białystok oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Główną ideą projektu jest uzyskanie wysokiej jakości polskiej oświaty m.in. poprzez wprowadzenie elastycznego modelu kształcenia uwzględniającego indywidualne potrzeby i zdolności uczniów. Przyszłe lekcje wychowania fizycznego mają umożliwić uczniom proces samorozwoju tj. kształtowania umiejęności samodzielnego uczenia się. Rolą przedsięwzięcia jest również przygotowanie przyszłych nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy.

Cel główny projektu polaga na opracowaniu i wdrożeniu w 17 szkołach z terenu Miasta Białystok nowatorskiego programu praktyk skierowanych do studentów/ studentek kierunków nauczycielskich, którzy w latach 2011 - 2014 podejmą naukę w wswfit.com.pl.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Opracowanie i wdrożenie adekwatnego do wymogów reformy programowej i sytuacji w białostockich szkołach programu praktyk studenckich wykorzystujących metodę blended learning z elementami równościowymi w zakresie wychowania fizycznego.
  2. Wypracowanie modelu stałej współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą nauczycieli, a szkołami w których studenci odbywają praktyki pedagogiczne.
  3. Wypracowanie oraz wdrożenie modelu doskonalenia wiedzy i umiejętności metodyczno-merytorycznych oraz wychowawczych 32 opiekunów praktyk

ODBIORCY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do:

  1. Studentów/ studentek II-go i III-go roku studiów na kierunkach nauczycielskich, którzy w latach 2011 - 2014 podejmą naukę w wswfit.com.pl . Praktyki umożliwiać będą nabycie umiejętności w zakresie metodyczno-merytoryczno-wychowawczym. Realizowane one będą w okresie 5 lat.
  2. 17 wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Białystok, w których realizowane będą praktyki.
  3. Nauczycieli/ nauczycielek (opiekunów praktyk) z powyższych 17 szkół.

 

BIURO PROJEKTU

wswfit.com.pl 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 108
tel: 85 613 155 91
e-mail:

 

PARTNERZY PROJEKTU

wswfit.com.pl - Lider projektu
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 108
tel: 85 613 155 91
e-mail: [email protected]
       
Towarzystwo Amicus - Partner projektu
15-889 Białystok, ul. Brukowa 28 lok. 8
tel./fax. 85 653 77 53
e-mail: [email protected]

Miasto Białystok
Urząd Miejski w - Partner projektu
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
tel. 85 869 60 00, fax. 85 869 66 66