Polski English
Menu

STUDIA II STOPNIA

Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów II-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne II-go stopnia przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów I-go stopnia.

W toku studiów studenci pogłębiają wiedzę i nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych, administracyjnych i samorządowych oraz instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

Studenci biorą udział w zajęciach teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych oraz nauk o zdrowiu i wychowaniu, zdobywając wiedzę na poziomie wyższym w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, lekkoatletyczne oraz treningi z zakresu różnych dyscyplin sportowych, m.in. gier zespołowych.

W programie studiów znajduje się również kilkudniowy wyjazd na obóz wędrowny.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych imprezach sportowych. Odbywają również wolontariat na rzecz Uczelni. 

Program studiów obejmuje także praktyki pedagogiczne w placówkach edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, dające absolwentom praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

W toku studiów II-go stopnia  studenci mają również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

  • uprawnienia instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu,

  • osoby posiadające uprawnienia instruktora sportu mają możliwość uzyskania uprawnień trenera II klasy.

REKRUTACJA

 

 

Do pobrania