Polski English
Menu

Stypendia

UWAGA STUDENCI!

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane wnioski o stypendia w roku akademickim 2021/2022.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 31 października 2021 r. 

 

W roku akademickim 2021/2022 studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

W kwesturze przyjmowane są wyłącznie kompletne wnioski wraz z załącznikami!!!


1) Stypendium socjalnego - wniosek

!!! Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o stypendium socjalne - kliknij w link

 Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:

  1. Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz członków rodziny studenta - dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny – (załącznik 1)
  2. Wykaz dokumentów załączonych do wniosku - (załącznik 2)
  3. Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny - (załącznik 3)

  • Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1051,70 zł netto, poniżej 528,00 zł netto (od 1 stycznia 2022 r. - 600 zł netto) student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
  • Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3819 zł.

2) Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - wniosek
3) Stypendium Rektora  - wniosek
4) Zapomogi - wniosek
5) Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia (wnioski należy składać na tydzień przed ostatecznym terminem) - wniosek

Uwaga!

  • "Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów"  (art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
  • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów student może wnioskować nie wcześniej niż po zaliczeniu poprzedniego roku akademickiego oraz uzyskaniu pełnej rejestracji na następny rok akademicki.

Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
  • SUMA PUNKTÓW = punkty za wyniki w nauce + punkty za osiągnięcia sportowe + punkty za osiągnięcia artystyczne.

 

 

 

Do pobrania