Menu

Stypendia

UWAGA STUDENCI!

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane wnioski o stypendia w roku akademickim 2019/2020.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 18 października 2019 r. 

 

W roku akademickim 2019/2020 studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1) Stypendium socjalnego - wniosek

 Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy oraz członków rodziny studenta rozliczających się podatkowo o liczbie przepracowanych miesięcy w 2018 r. – (pobierz)
 2. Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – (pobierz)
 3. Wykaz dokumentów załączonych do wniosku - (pobierz)

 4. Oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym - (pobierz)

 5. Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny - (pobierz)

 6. Oświadczenie o faktycznie odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - (pobierz)

 • Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1051,70 zł netto, poniżej 528,00 zł netto student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia            z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.
 • Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2715 zł.

2) Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - wniosek
3) Stypendium Rektora  - wniosek
4) Zapomogi - wniosek
5) Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia - wniosek

Uwaga!

 • "Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów"  (art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów student może wnioskować nie wcześniej niż po zaliczeniu poprzedniego roku akademickiego oraz uzyskaniu pełnej rejestracji na następny rok akademicki.

Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • SUMA PUNKTÓW = punkty za wyniki w nauce + punkty za osiągnięcia sportowe + punkty za osiągnięcia artystyczne.

 

 

 

Do pobrania