Menu

Stypendia

UWAGA STUDENCI!

Poniżej zamieszczmy zaktualizowane wnioski o stypendia w roku akademickim 2018/2019.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 30 października 2018 r. 

W sprawie stypendiów socjalnych proszę dzwonić pod numer: 85 732 83 03 (informacje można uzyskać do piątku 26.10.2018 r.).

W roku akademickim 2018/2019 studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1) Stypendium socjalnego - wniosek

  •  Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
  • Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1050,00 zł netto.
  • W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie poniżej 690,00 zł netto student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

2) Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - wniosek
3) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - wniosek
4) Zapomogi - wniosek
5) Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia - wniosek

Uwaga!

  • "Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów"  (art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
  • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów student może wnioskować nie wcześniej niż po zaliczeniu poprzedniego roku akademickiego oraz uzyskaniu pełnej rejestracji na następny rok akademicki

 

Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSWFiT