Menu

WF I-go stopnia

Studia na kierunku wychowanie fizyczne przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających świadectwo dojrzałości.

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i nabywają praktyczne umiejętności niezbędne  do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego.

Studenci uczestniczą w zajęciach teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych oraz nauk o zdrowiu i wychowaniu.

Studenci biorą udział w zajęciach praktycznych, obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, lekkoatletyczne oraz treningi z zakresu różnych dyscyplin sportowych, m.in. gier zespołowych.

Program studiów obejmuje także dwa wyjazdy na obozy sportowe: letni i zimowy. Obozy stwarzają szansę nabycia nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności w zakresie sportów wodnych i sportów zimowych, jak również są świetną okazją do integracji.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych imprezach sportowych. Odbywają również wolontariat na rzecz Uczelni. 

Bardzo ważnym elementem programu studiów są praktyki pedagogiczne odbywane przez studentów w placówkach edukacji dzieci i młodzieży.

W toku studiów I-go stopnia  studenci mają również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu.

Absolwenci studiów I-go stopnia, mogą kontynuować kształcenie w zakresie wychowania fizycznego na studiach II-go stopnia. 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW