Menu

Wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu  wychowania fizycznego. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje związane z wychowaniem fizycznym i sportem dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Czas trwania studiów: 

Studia trwają 3 semestry, program studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 30-to godzinna praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Odpłatność: 

3200 zł + 200 zł wpisowego.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwiają nauczycielom uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131). Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z  wychowania fizycznego.

Bloki tematyczne:

Anatomia – 10W + 10Ćw
Antropologia – 4W + 6Ćw
Biochemia – 8Ćw
Biomechanika – 4W + 6Ćw
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne –15Ćw
Edukacja zdrowotna – 8W
Fizjologia człowieka – 10W + 10Ćw
Gimnastyka – 20Ćw
Historia kultury fizycznej – 8W
Lekkoatletyka – 24Ćw
Metodyka wychowania fizycznego – 10W + 15Ćw
Pierwsza pomoc przedmedyczna – 6Ćw
Rekreacja i turystyka szkolna – 8W
Rytmika i taniec – 10Ćw
Techniki komunikacyjne – 8Ćw
Teoria sportu – 8W
Teoria wychowania fizycznego – 8W
Zabawy i gry ruchowe  – 6W + 10Ćw
Zespołowe gry sportowe (piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka) – 48Ćw
Praktyka pedagogiczna – 60 godz.
Seminarium dyplomowe – 20Ćw
 

REKRUTACJA

 

Efekty kształcenia:

Do pobrania