Menu

Wychowanie fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w pracy edukacyjno-wychowawczej nauczycieli wychowania fizycznego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).  Zgodnie z ideą edukacji włączającej (inkluzji edukacyjnej) w systemie szkolnictwa powszechnego, która jest priorytetem w obecnej reformie edukacji, należy ułatwić uczniom z SPE funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz możliwe najszybsze włączenie ich w proces kształcenia. 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry, program studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-cio godzinna praktyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Odpłatność:

3200 zł + 200 zł wpisowego.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwiają nauczycielom uzyskanie kwalifikacji do organizowania pracy edukacyjno-wychowawczej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz.532) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Bloki tematyczne:

Alternatywne formy terapii (hippoterapia, dogoterapia) – 5W + 15Ćw
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania – 10W
Diagnoza psychopedagogiczna  – 10Ćw
Gry i zabawy ruchowe  – 20Ćw
Oligofrenopedagogika – 5W + 15Ćw
Pedagogika specjalna – 10W    
Podstawy surdopedagogiki – 5W + 20Ćw
Podstawy tyflopedagogiki – 5W + 20Ćw
Praca z osobami z zaburzeniami zachowania – 15Ćw
Praca z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ZA –15Ćw
Praca z rodzicami – 10Ćw
Praca z uczniami z nadpobudliwością psychoruchową i zespołem ADHD – 15Ćw
Wychowanie fizyczne osób przewlekle chorych – 5W + 5Ćw
Zagadnienia organizacyjne i podstawy wychowania fizycznego specjalnego  – 5W
Pierwsza pomoc przedmedyczna – 10Ćw
Prawne aspekty pracy z osobami niepełnosprawnymi – 5W    
Psychologia kliniczna – 15W
Sport osób niepełnosprawnych – 10Ćw
Techniki komunikacyjne – 10Ćw
Techniki relaksacyjne – 20Ćw  
Praktyka – 60 godz.
Seminarium dyplomowe – 20Ćw
 

REKRUTACJA

 

Efekty kształcenia:

Do pobrania