Menu

Wychowanie fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kierunek ten przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, posiadających dyplom ukończenia studiów II-go stopnia.

Program studiów obejmuje szereg zajęć teoretycznych z zakresu nauk o zdrowiu oraz wychowania fizycznego specjalnego, a także specjalistycznych dziedzin pedagogiki. Duży nacisk kładziony jest także na wiedzę z dziedziny psychologii, w szczególności znajomość zaburzeń w rozwoju psychosomatycznym dzieci i młodzieży. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są zajęcia praktyczne. Są to m.in. alternatywne formy terapii, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne oraz gry i zabawy ruchowe dostosowane do warunków fizycznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego z uczniami z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.